Δημοτικές Τοπικές Κοινότητες

Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις δημοτικές τοπικές κοινότητες για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση των δήμων σύμφωνα με την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:05 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 17:32 (EET)