Περιφερειακές Ενότητες

Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις 74 περιφερειακές ενότητες για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση των περιφερειών, σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:22 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 17:20 (EET)