Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) συστάθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267/3.12.2007) και ειδικότερα με τα άρθρα 5, 10, 12 και 18 αυτού. Με την ΚΥΑ 19883/2008 (ΦΕΚ Β΄1957/23.9.2008), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 15078/2012 (ΦΕΚ Β΄980/29.3.2012), καθορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητές της. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων της Υπηρεσίας αναφέρονται στην ΚΥΑ 23813/2009 (ΦΕΚ Β'1170/17.6. 2009).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
URL http://www.eysped.gr/