Περιφέρεια Αττικής

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί το σημαντικότερο πόλο διαμόρφωσης του εθνικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος από πλευράς επιχειρηματικότητας, υποδομών μεταφορών, χρηματοοικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, παραγωγικής διάρθρωσης, επενδύσεων καινοτομίας και τεχνολογίας, συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας. Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Αττικής αποτελεί πυλώνα κοινωνικής, παραγωγικής και πολιτισμικής ανασυγκρότησης και η διαφύλαξή του ουσιώδη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο περιφερειακός περιβαλλοντικός σχεδιασμός διαπνέεται από τις αρχές της προστασίας, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της βιώσιμης διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Αττικής.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
URL http://patt.gov.gr/